aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.ssh/config.d/mintlab-prd
blob: d200918d520d178e63021c50e85ab83abfec819d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Host bastion.prd.zsys.nl
	Hostname bastion-host-zaaksysteem-prd

Host revproxy-mlb-0.prd.zsys.nl
	Hostname revproxy-mlb-0

Host revproxy-mlb-1.prd.zsys.nl
	Hostname revproxy-mlb-1

Host revproxy-gov-0.prd.zsys.nl
	Hostname revproxy-gov-0

Host revproxy-gov-1.prd.zsys.nl
	Hostname revproxy-gov-1

Host revproxy-gov-2.prd.zsys.nl
	Hostname revproxy-gov-2

Host vpn.mintlab.nl
	User mintlab

Host wiki.zaaksysteem.nl
	ProxyJump caeghi
	User mintlab
	Hostname www01.mintlab.nl

Host i-*.prd.zsys.nl
	IdentityFile ~/.ssh/id.d/%u@%L-ed25519.pub
	ProxyCommand zs-ec2-ssh -P zs-prd -k "$HOME/.ssh/id.d/$USER@$(hostname -s)-ed25519.pub" -p "%p" -u "%r" -- "$(printf "%%s" "%h" | awk -F. '{ print $1 }')"
	StrictHostKeyChecking no
	User mintlab
	UserKnownHostsFile /dev/null

Host *.prd.zsys.nl
	IdentityFile ~/.ssh/id.d/%u@%L-ed25519.pub
	ProxyCommand zs-ec2-ssh -P zs-prd -k "$HOME/.ssh/id.d/$USER@$(hostname -s)-ed25519.pub" -p "%p" -u "%r" -- "$(zs-ec2-id -P zs-prd %h)"
	StrictHostKeyChecking no
	User mintlab
	UserKnownHostsFile /dev/null

# vim: set ft=sshconfig :